Poďakovanie
za sponzorský dar

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica vyjadruje veľké poďakovanie ZVOLENSKEJ MLIEKÁRNI, MLIEKÁRNI KOPANICE SELCE a COFFEE FACTORY, s.r.o. B.Bystrica za sponzorský dar pre zdravotnícky personál pracujúci na COVID oddelení SÚSCCH, a.s. vo forme mliečnych produktov a darčekového setu praženej zrnkovej kávy. ĎAKUJEME.


Štvrtok 24 september 2020 - 12:48:25 | verzia pre tlač
Piatok 26 jún 2020 - 14:02:58 | verzia pre tlač
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.  na základe vydaného  „Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 3.6.2020“  vydáva toto usmernenie

NÁVŠTEVY  PACIENTOV HOSPITALIZOVANÝCH V SÚSCCH, a.s.

S účinnosťou od 3.júna 2020 od 12:00 hod. sa povoľujú návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v SÚSCCH, a.s. za dodržania dole uvedených podmienok.

1.    Návšteva pacienta v rovnakom čase je povolená maximálne dvom osobám. Výnimky povoľuje primár oddelenia alebo službukonajúci lekár oddelenia v súlade s vydaným „Opatrením ÚVZ SR...“.

2.    Povinnosťou návštev je prísne dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia.
Službukonajúci personál zabezpečí evidenciu osôb navštevujúcich pacienta (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania)

3.    Prednostne podľa miestnych podmienok realizovať návštevy:
-  u pacientov ťažko chorých (duchovná podpora, príbuzní pacienta),
- vo vnútorných priestoroch dodržiavať zásady hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, dezinfekcia rúk).

4.    Návšteva sa nepovoľuje osobám:
-  chorým alebo s klinickými príznakmi respiračného ochorenia ( zvýšená TT, kašeľ, dýchavičnosť)

NÁVŠTEVNÉ HODINY:
pondelok až piatok:        od 15,00 h. - do 17,00 h.
sobota - nedeľa (sviatok):    od 13,00 h. - do 16,00 h.

Čas povolený na návštevu jedného pacienta v trvaní 20 minút.

Osoby, ktoré navštevujú pacientov  v SÚSCCH, a.s.  sú povinné dodržiavať vyššie uvedené usmernenia.

Pondelok 08 jún 2020 - 07:51:11 | verzia pre tlačKARDIOLOGICKÝ DEŇ – JUBILEJNÝ ROČNÍK


Už po desiatykrát sa v meste pod Urpínom konal  jubilejný Stredoslovenský kardiologický deň, organizovaný pod záštitou ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej. Kongresové sály hotela Lux sú už pravidelne v októbri miestom konferencie odbornej verejnosti, stretnutí kardiológov, kardiochirurgov, intervenčných rádiológov, anesteziológov,  zdravotných sestier a iných zdravotníckych pracovníkov nielen v územnej pôsobnosti kraja.
Tradícia organizovania tohto významného kongresu  má už svoju históriu  a v súčasnosti sa teší veľkému záujmu, čo s radosťou skonštatoval generálny riaditeľ Juraj Frajt. Vo svojom úvodnom  príhovore vyzdvihol vysokú profesionálnu zdatnosť tímu špecialistov lekárov, zdravotných sestier a pomocného zdravotného personálu, vďaka ktorých erudovanosti patrí naše zdravotnícke zariadenie k špičke špecializovaných ústavov na Slovensku. V tejto súvislosti všetkým predstavil nový projekt prístavby moderného Preventívno-ambulantného a diagnostického centra a aktuálny stav napredovania stavebných prác. Cieľom projektu je komplexne riešiť poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti, oblasť primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení a vyšetrovacie zobrazovacie metodiky v kardiológii, angiológii a kardiochirurgii. Nové priestory budú slúžiť pacientom od polovice roka 2020.
Úprimné poďakovanie vyslovil organizačnému tímu za odborne na vysokej úrovni pripravený a zostavený bohatý, pestrý a veľmi hodnotný program, ktorý bol zárukou nielen veľkého počtu  zúčastnených, ale zároveň priestorom na prezentáciu, výmenu cenných rád, názorov a bohatú panelovú diskusiu tak v sekcii lekárov, ako aj v sekcii sestier.
V závere svojho príhovoru generálny riaditeľ akcentoval význam stretnutia špičkových odborníkov a zaželal  zdarný priebeh rokovaní, veľa úspechov a mnoho cenných a podnetných poznatkov.

Dovidenia v srdci Slovenska opäť o rok!


Streda 20 november 2019 - 14:00:47 | verzia pre tlačstrana:   <<        >>  
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.