Verejné obstarávanie old

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Banská Bystrica je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. na referáte verejného obstarávania osobou s odbornou spôsobilosťou na verejné obstarávanie.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:
 1. zákazky nadlimitné, zverejnované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný on-line na webovej stránke www.ted.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
 2. zákazky podlimitné, zverejnované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
 3. zákazky podprahové podľa § 99, § 95 a § 25 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejnuje vo svojom profile na svojej webovej stránke.
 4. zákazky s nízkymi hodnotami. Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní: 
  - verejná súťaž
  - užšia súťaž
  - rokovacie konanie
  - súťažný dialóg
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:brStredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Sídlo :Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
štát :Slovenská republika

IČO: 36 644 331
IČ DPH:SK2022102753

Štatutárni zástupcovia :
MUDr. Juraj Frajtpredseda predstavenstva
MUDr. Ján Seleštianskybr podpredseda predstavenstva
Ing. Pavel Piatrovčlen predstavenstva
Kontaktná osoba :

e-mail


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.