Verejné obstarávanie

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. v Banskej Bystrici  je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.  Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania v Profile  verejného obstarávateľa zriadeného v elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie.

Profil verejného obstarávateľa je zriadený na stránke ÚVO.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:brStredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Sídlo :
Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
štát :
Slovenská republika

IČO: 36 644 331
IČ DPH:
SK2022102753

Štatutárni zástupcovia :
MUDr. Juraj Frajt, MPH

predseda predstavenstva
MUDr. Matej Vozár, MPH

podpredseda predstavenstva
Ing. Ján Butkovský

člen predstavenstva
Kontaktné osoby :

Vedúca oddelenia VO:
Ing. Martina Soláriková 
tel. 048 / 43 33 137 
solarikova.martina@suscch.eu
Referent pre nadlimitné zákazky:
Mgr. Ivana Butašová Beneovátel. +421905412051beneova.ivana@suscch.eu
Referent pre podlimitné zákazky a ZNH:
Ing. Otília Solárikovátel. 048 / 43 33 147solarikova.otilia@suscch.eu


Nadlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Vzor prílohy k rámcovým dohodám, popisujúci požadovaný spôsob dodania zoznamu sortimentovej skladby zdravotníckeho materiálu príslušného k týmto dohodám.

Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.