Certifikáty


Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica úspešne splnil požiadavky noriem ISO 14001:2015 , ISO 9001:2015 a 45001:2007 získal  certifikáty :
  • Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015
  • Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015
  • Systém bezpečnosti a ochrany zdravia ISO 45001:2018

Cieľom politiky organizácie je zvyšovanie kvality a efektívnosti poskytovaných služieb, zlepšenie spokojnosti zákazníka,  zvýšenie ochrany životného prostredia, ochrany a bezpečnosti zdravia, ktorá je zdokumentovaná v Integrovanom manažérskom systéme . Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica, certifikovala dňa 07.08.2014 SGS Slovakia, spol. s r.o., Kysucká 14,04011 Košice , pobočka medzinárodne uznávanej a akreditovanej certifikačnej spoločnosti SGS so sídlom v Ženeve. Certifikát pre systém manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia  vydaným SGS Slovakia, spol. s.r.o., potvrdzuje, že Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. splnil požiadavky na zabezpečenie poskytovaných služieb podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 18001:2007. So zavedením Integrovaného manažérskeho  systému Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s začal v roku  2014. Vedenie Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. zadefinovalo politiku, ciele kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosť a ochranu zdravia  v dokumentácii integrovaného systému manažérstva. Ďalšie úrovne dokumentácie tvoria karty procesov, poriadky, plány, smernice, metodické pokyny a záznamy preukazujúce plnenie požiadaviek normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO a ISO 45001:2007. Certifikáty sú platné na 3 roky. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s  jedenkrát ročne preukazuje plnenie zavedeného integrovaného systému manažérstva v súlade s danými požiadavkami a je schopný plniť stanovené ciele a politiku organizácie.

Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.