Oddelenie všeobecnej kardiológie

Popis
Oddelenie všeobecnej kardiológie je základným oddelením, poskytujúcim diagnosticko liečebnú starostlivosť pacientom s kardiálnymi chorobami v súlade s koncepciou kardiológie. Má lôžkovú bázu s 62 posteľami (na Kardiológii I, Kardiológii II a Kardiologii III), pracovisko neinvazívnej kardiologickej diagnostiky a špecializované kardiologické ambulancie: ambulanciu všeobecnej kardiológie I., ambulanciu všeobecnej kardiológie II a ambulanciu preventívnej kardiológie, angiologickú ambulanciu a ambulanciu pre arytmie a kardiostimuláciu. Pri svojej činnosti tvorí Kardiologické oddelenie funkčný celok s Oddelením akútnej kardiológie a Oddelením arytmií.


Na oddelení sa poskytuje:
odborná kardiologická ambulantná starostlivosť na špecializovaných a subšpecializovaných ambulanciách, komplexná neinvazívna (v spolupráci s oddelením funkčnej diagnostiky) a invazívna diagnostika, kde dominujú vyšetrovacie metodiky, ktoré nie je možné realizovať na - kardiologických pracoviskách v spádovom území, t.j. invazívne diagnostické metodiky ústavná starostlivosť pacientom s kardiovaskulárnymi ochoreniami na lôžkových kardiologických oddeleniach. Oddelenie kardiológie je lôžkovou základnou pre pacientov s chorobami ciev, ktorí vyžadujú invazívnu diagnostiku a intervenčnú liečbu. Úzko pri tom spolupracuje s oddelením rádiológie. Oddelenie je edukačnou základnou kardiológie v rámci postgraduálnej prípravy ako externé pracovisko SZU Bratislava.
Má tieto pracoviská:
Kardiológia I
Kardiológia II
Kardiológia III
Kardiologické ambulancie

Výkony
Hlavnou úlohou oddelenia je: primárna selekcia pacientov na kardiochirurgické a katétrové intervenčné terapeutické výkony, príprava pacientov na tieto výkony, realizácia katétrových intervenčných metodík, kardiologická pooperačná starostlivosť. Ďalšími úlohami oddelenia sú: farmakoterapia kardiovaskulárnych ochorení, dispenzarizácia závažných kardiovaskulárnych ochorení, posudková a znalecká činnosť, aplikovaný klinický výskum

Personálne obsadenie
Primár oddelenia: MUDr. Margóczy Roman
Vedúca sestra: Mgr. Kutliaková Andrea

Kontakty
MUDr. Margóczy Roman, primár oddelenia
048/4333 613 email

Mgr. Kutliaková Andrea, vedúca sestra
048/4333 604 email

Lôžková časť Kardiológia 1 - 3. poschodie - 048/4333 315
Lôžková časť Kardiológia 2 - 4. poschodie vpravo - 048/4333 325
Lôžková časť Kardiológia 3 - 4. poschodie vľavo - 048/4333 355


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.