Koronárna jednotka

Nachádza sa hlavnej budove na druhom podlaží (13 lôžok). Zabezpečuje vysoko špecializovanú akútnu kardiologickú starostlivosť s možnosťou invazívneho monitoringu hemodynamiky.
Lozko na odd. koronarnej jednotky

Výkony:
komplexná starostlivosť o pacientov s akútnymi kardiovaskulárnymi chorobami, najmä s akútnymi koronárnymi syndrómami, akútnym zlyhaním srdca a akútnymi zápalovými chorobami srdca všetky invazívne postupy v rámci diagnostiky a terapie akútnych foriem kardiovaskulárnych chorôb vrátane ad hoc echokardiografie, ventilačnej terapie, intraaortálnej balónikovej kontrapulzácie ústavná starostlivosť pre program primárnej koronárnej intervencie pri akútnom infarkte myokardu typu STEMI podieľa sa na aplikovanom klinickom výskume najmä v oblasti akútnych koronárnych syndrómov a akútneho zlyhávania srdca.

primár odd.: MUDr. Hudec Martin
manažérka dennej zmeny: Snopková Jana

Lekári:
MUDr. Trenčan Milan, vedúci lekár odd.
MUDr. Sýkorová Marcela, ošetrujúci lekár
MUDr. Poliačiková Petra, ošetrujúci lekár
MUDr. Gombaský Marcel, ošetrujúci lekár
MUDr. Kupec Andrej, ošetrujúci lekár


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.