Školiace aktivity externej výučbovej základne SZÚ

Invazívne diagnostické a intervenčné kardiologické metódy Určené kandidátom v špecializačnej príprave na špecializačnú skúšku z kardiológie alebo z vnútorného lekárstva a špecialistom v rámci kontinuálneho vzdelávania zaradeným do špecializačného odboru kardiológia alebo vnútorné lekárstvo. Nápln: indikácie a technika invazívnych výkonov, priamy pobyt v katetrizačnom laboratóriu. Zamerané na koronárne a rytmologické metodiky v rámci výkonov určených na prípravu k špecializačnej atestácii. Trvanie: 5 dní Termín možno dojednať individuálne. Kvalifikačné predpoklady: zaradenie do odboru, absolvovaný spoločný internistický kmen. Echokardiografia pre pokročilých Určené kandidátom v špecializačnej príprave a špecialistom v rámci kontinuálneho vzdelávania zaradeným do špecializačného odboru kardiológia alebo do špecializačného odboru vnútorné lekárstvo. Zamerané na techniku vyšetrení echokardiografom, vrátane TEE, spôsob hodnotenia chlopnových a vrodených chýb, priamy pobyt v echokardiografickom laboratóriu Trvanie:5 dní Termín možno dojednať individuálne Kvalifikačné predpoklady: zaradenie do odboru, absolvovaný spoločný internistický kmen. Moderné trendy v akútnej koronárnej starostlivosti Určené kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru kardiológia alebo vnútorné lekárstvo, v príprave na špecializačnú skúšku z kardiológie alebo vnútorného lekárstva. Zamerané na diagnostiku a terapiu akútnych stavov v kardiológii Trvanie: 5 dní Termín možno dojednať individuálne Kvalifikačné podmienky: zaradenie do odboru, absolvovaný spoločný internistický kmen. Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore kardiológia Určené kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru kardiológia pred špecializačnou skúškou. Zamerané podľa špecializačného študijného programu Trvanie: 3 mesiace Termín možno dojednať individuálne Kvalifikačné podmienky: zaradenie do odboru, absolvovaný spoločný internistický kmen, lekárska prax na interných odd. nemocníc a samostatných polikliník pred absolvovaním špecializačnej skúšky z kardiológie [ obrázok chýba] Informácie: SZÚ Bratislava referent štud. oddelenia: Adela Guttová adela.guttova@szu.sk tel.: +421 2 5937 0361 fax : +421 2 5937 0260


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.