Ergometria

Informácia pacienta pri ergometrickom vyšetrení

Vážený pacient, pacientka,

Predkladáme vám stručnú informáciu o záťažových testoch,
ktoré sú dnes neoddeliteľnou súčasťou bežného kardiologického vyšetrenia. Záťažové testy poskytujú informáciu o telesnej výkonnosti, o reakcii organizmu na záťaž a umožnujú odhaliť chorobné zmeny, ktoré sú pri telesnom pokoji skryté. Majú význam pri určení optimálneho diagnostického a liečebného postupu, odpovede na liečbu, stanovenie rehabilitačného programu a ďalšieho postupu u pacientov s ochorením kardiovaskulárneho systému.

Vyšetrenie sa vykonáva pod dozorom erudovaného lekára, ktorý má prax vo vykonávaní záťažových testov.

Na našom pracovisku vyšetrenie vykonávame na bicyklovom ergometri, alebo na bežiacom páse.
Den pred vyšetrením vyšetrovaná osoba nesmie vykonávať ťažšiu fyzickú prácu.
V den vyšetrenia sa nepovoľuje ani malé fyzické zaťaženie.

Pacient v den vyšetrenia nesmie fajčiť, použiť alkohol ani dráždivé látky/ čaj, kávu /.Telo má byť odkryté, aby sa zlepšilo odvádzanie tepla Vhodná je športová obuv s gumovou podrážkou .
Tesne pred vyšetrením sa zmeria tlak krvi, naložia sa EKG elektródy a urobí sa pokojový EKG záznam. Na bicyklovom ergometri sa záťaž zvyšuje každé 3 minúty pri vyšetrení na bežiacom páse každú minútu.

Vyšetrovaný oznámi lekárovi počas záťaže, ale i v pokoji akékoľvek subjektívne obtiaže
/ bolesť na hrudníku, ťažší dych, búšenie srdca, slabosť, únavu, závrat /.
Po záťaží nasleduje zotavovacia fáza, kde vyšetrovaný leží a je kontrolovaný tlak krvi a EKG na monitore. Z každého vyšetrenia je urobený záznam, ktorý sa archivuje. Pri kontrole sa vyšetruje v rovnakú hodinu ako po prvý raz. Umožnuje to dobrú porovnateľnosť výsledkov, posúdenie dynamiky ochorenia a úspechu terapeutických postupov.

Pre úplnosť uvádzame na záver aj komplikácie ktoré sa môžu počas záťažového testu vyskytnúť:
pokles alebo vzostup krvného tlaku
srdcové zlyhanie
bolesti na hrudníku
poruchy srdcového rytmu
sťažené dýchanie
bolesti v dolných končatinách
slabosť, závrate, pocit na odpadnutiePracovníci OFD
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica

Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.