Implantácia implatabilného kardioverter-defibrilátora (ICD)

Informácia pre pacienta
Implantácia implatabilného kardioverter-defibrilátora (ICD)


Vážená pacientka, vážený pacient,

na základe výsledkov doteraz realizovaných vyšetrení a po dôkladnom rozbore Vášho zdravotného stavu sme dospeli k rozhodnutiu o potrebe implantácie kardioverter-defibrilátora. Základným dôvodom sú závažné, život ohrozujúce poruchy rytmu, ktoré pri náhlom vzniku a pretrvávaní spôsobujú stratu vedomia až zástavu srdca.
Pred samotným výkonom implantácie kardioverter-defibrilátora je nutný Váš informovaný súhlas s doporučovaným zákrokom. Preto si pozorne prečítajte nasledujúci text, v ktorom sa dozviete základné informácie. S prípadnými ďalšími Vašimi otázkami sa obráťte na Vášho ošetrujúceho lekára.

Čo sú závažné poruchy rytmu?
Za normálnych okolností srdce funguje ako pumpa, ktorá v pravidelných intervaloch vypudzuje krv do ciev celého tela a tým zabezpečuje pravidelný prísun kyslíka do všetkých tkanív a buniek. Pravidelné sťahovanie srdca je navodené pravidelnou elektrickou činnosťou špeciálnych buniek v srdci.
Pri ochorení srdca môže dôjsť k poruchám elektrickej činnosti buniek srdca, čo sa prejaví vznikom abnormálnych vzruchov. Na základe týchto vzruchov môže vzniknúť veľmi rýchla, neriadená činnosť srdca (akoby „mihanie“ alebo „kĹ•č“ srdca). Pri jej trvaní dochádza ku strate vedomia až úplnej zástave srdca. Takúto poruchu rytmu srdca nazývame komorová tachykardia alebo komorová fibrilácia. Je závažnou a život ohrozujúcou poruchou rytmu srdca a na záchranu života je nutné jej čo najskoršie ukončenie.

Čo je implantabilný kardioverter defibrilátor?
Implantabilný kardioverter defibrilátor (ďalej len ICD) je špeciálny kovový „strojček“ veľkosti cigaretovej škatuľky. Je schopný pravidelne sledovať elektrickú činnosť srdca a v prípade vzniku závažnej komorovej poruchy rytmu ju elektrickým zásahom ukončiť. Ak vznikne komorová tachykardia, ICD ju ukončí sériou opakovaných elektrických impulzov alebo výbojom. A ak ICD zistí komorovú fibriláciu ukončí ju priamo elektrickým výbojom. Vyslaný elektrický šok prechádza srdcom, ukončí abnormálne vzruchy a obnoví normálny rytmus srdca. Tento zásah môžete pociťovať ako miknutie alebo sekundovú bolesť v oblasti srdca.
ICD má okrem schopnosti zrušenia rýchlych porúch rytmu aj funkciu „obyčajného“ kardiostimulátora. Znamená to, že aj dôjde k vážnemu spomaleniu frekvencie srdca alebo vynechávaniu rytmu, ICD začne stimulovať srdcový sval, a tým obnoví pravidelnú činnosť srdca ako pumpy.
Základnými súčasťami ICD sú: samotný „strojček“ = minipočítač a elektróda = špeciálne upravený káblik, ktorý spája srdce so „strojčekom“. Elektróda sa zavádza cez podkľúčnu žilu priamo do srdca.

Čo je nutné dodržať pred implantáciou ICD?
Minimálne 6 hodín pred plánovaným výkonom nejesť, nepiť a nefajčiť. Ranné lieky môžete užiť a zapiť ich malým dúškom vody.
Pred výkonom si odložte náhrdelníky, retiazky, prívesky, náušnice a vyberateľné zubné protézy. Podľa inštrukcií zdravotnej sestry si umyjete ľavú časť krku a hrudníka dezinfekčným mydlom. V prípade tehotenstva (aj predpokladaného) je nutné túto skutočnosť oznámiť ošetrujúcemu lekárovi. Nutné je upozorniť ošetrujúceho lekára na prípadné alergie po liekoch alebo iných prípravkoch.

Ako prebieha samotný výkon implantácie ICD?
Výkon sa začína opatreniami na zabránenie infekcie v mieste operačnej rany. Lokálne sa podáva látka na miestne znecitlivenie. Obyčajne sa vedie kožný rez veľkosti cca 5 cm v oblasti pod ľavou kľúčnou kosťou, v mieste prednej ryhy spojujúcej hrudník a ľavé rameno. V podkoží sa vyformuje miesto pre ICD. Ďalším krokom je zavedenie špeciálnej elektródy do podkľučkovej žily buď preparáciou alebo jej priamym napichnutím ihlou. Práve cez podkľučkovú žilu sa postupne zavedie až do srdca. Tam sa pod RTG kontrolou jej koniec umiestni do správneho miesta v hrote pravej komory. Po zafixovaní elektródy sa jej druhý koniec spojí so samotným „strojčekom“ ICD. ICD sa zašije do podkožia vo vyformovanom mieste. Hneď po operačnom výkone je nutné otestovať správnosť funkcie implantovaného ICD. Test sa vykonáva v krátkodobej celkovej anestéze (spánku), takže pacient nič necíti. Počas testu sa umelo vyvolá komorová fibrilácia, ktorú automaticky po niekoľkých sekundách zruší práve implantovaný ICD. V prípade, že sa zistí nejaká porucha prístroja, okamžite sa zrealizuje jej náprava.

Aké sú možné riziká a komplikácie?
V zásade sú komplikácie vzácne, napriek tomu je potrebné Vás o nich pravdivo a otvorene informovať. Absolútnu bezrizikovosť výkonu nie je možné garantovať, zároven však zdôraznujeme, že štandardne dodržiavame zásady prevencie výskytu komplikácií.
V literárnych údajoch sa uvádza všeobecný výskyt všetkých komplikácií v rozmedzí 0,5 – 5,0 %. Závisí to od skúseností konkrétneho pracoviska. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Banská Bystrica, a.s. patrí medzi najstaršie pracoviská na Slovensku a dlhoročne sa zaoberá touto problematikou.
Niektoré komplikácie sú síce nepríjemné a niekedy predlžujú dÄşžku hospitalizácie, ale bezprostredne neohrozujú život pacienta a nezanechávajú trvalé následky. Patria sem:
miestne poranenie žily a podkožia v oblasti implantácie ICD, ktoré sa môže prejaviť hematómom (modrinou). Tieto zmeny sa obyčajne zhoja spontánne. V prípade väčšieho krvácania je potrebná revízia operačnej rany. Častosť krvácavých komplikácií priamo závisí od podávania antiagregačnej a antikoagulačnej liečby. Preto doporučujeme preventívne vysadenie tejto liečby s primeraným a dostatočným časovým odstupom, čím dosiahneme výskyt závažného krvácania < 1 %.
ďalšou miestnou komplikáciou je vznik trombózy v žile, ktorá sa lieči protizrážanlivou terapiou
pri vpichu podkľúčnej žily môže dôjsť k preniknutiu vzduchu do pohrudničnej dutiny (pneumotorax). Ak je väčšieho rozsahu je potrebné odsatie vzduchu pomocou zavedenia špeciálnej hadičky.
veľmi vzácne sa popisuje vzduchová embólia a vzduch v podkoží.
Výskyt týchto jednotlivých komplikácií je rádovo 0,2 – 2,0 %.

Ďalšou skupinou sú komplikácie, ktoré môžu bezprostredne ohroziť zdravie a život pacienta.
poranenie srdca pri manipulácii s elektródou s následným krvácaním do osrdcovníkového vaku. Narastajúci tlak v okolí srdca spôsobuje jeho stlačovanie a bráni dostatočnému plneniu srdca. Stav je sprevádzaný poklesom tlaku krvi, zrútením krvného obehu a rizikom srdcovej zástavy. Riešenie spočíva v odsatí nadbytočnej krvi z okolia srdca a uvoľnením tlaku na dutiny. Raritne je nutný urgentný kardiochirurgický operačný zákrok.
vzácne sa popisuje poškodenie trojcípej chlopne v pravom srdci, čo sa výnimočne rieši operáciou.
pri zákroku je aj riziko preniknutia infekcie do krvi alebo do tkanív v okolí ICD. V liečbe sa nasadzujú antibiotiká. V prípade priameho infikovania elektród alebo ICD sa rozhoduje o extrakcii celého systému operačne.

Všeobecne výskyt komplikácií s následkom smrti je < 0,1 %. Znamená to menej ako 1 prípad z 1000 liečených pacientov.
Medzi špecifické komplikácie aj po dlhšom odstupe od implantácie patria: zmena pôvodnej polohy elektródy (dislokácia), nalomenie alebo zlomenie elektródy, uvoľnenie spojenia medzi elektródou a „strojčekom“.
ICD je citlivý na silné elektromagnetické pole a môže dôjsť k zmene alebo poruche jeho funkcie. Preto sa treba zdrojom elektromagnetického poľa cielene vyhýbať.
Aby sa predišlo vzniku uvedených komplikácií, realizujeme celý rad opatrení. Zníženie rizika komplikácií však pozostáva v dôslednom dodržiavaní týchto zásad prevencie ošetrujúcim personálom, ale zároven aj pacientom.

Čo je nevyhnutné po výkone zo strany pacienta?
dodržiavať pokojový režim na lôžku pacienta v trvaní minimálne 24 hodín
spolupráca pri monitorovaní dôležitých životných funkcií
riadenie sa pokynmi ošetrujúceho lekára a zdravotného personálu
v prípade akýchkoľvek ťažkostí, neodkladne o nich informovať ošetrujúceho lekára
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.