Oddelenie rádiológie


Rádiologické oddelenie zabezpečuje komplexnú rádiologickú diagnostiku u ambulantných aj hospitalizovaných pacientov zahrnujúcu jednak klasické rtg zobrazovanie na digitálnom skiagrafickom prístroji, sonografické vyšetrenia, ďalej prostredníctvom rtg laborantov prevádzku prístrojov na pracoviskách intervenčnej kardiológie a arytmológie ako aj na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny.
Ako jedno z prvých pracovísk podobného zamerania na Slovensku disponuje kompletným elektronickým archivačným systémom (PACS).

V nových priestoroch SUSCCH sa na oddelení rádiológie rozbehol program endovaskulárnej liečby ochorení periférneho cievneho systému /cievy mimo srdca/, prostredníctvom moderných metód intervenčnej vaskulárnej rádiológie. Manažment pacientov sa vykonáva v spolupráci s ambulanciou angiológie /klinické a sonografické ambulantné sledovanie pacientov pred a po endovaskulárnych výkonoch/ a kardiologickým oddelením.

Na katetrizačnej sále rádiologického oddelenia vybavenej najmodernejšou technikou poskytuje tím špecialistov endovaskulárnu liečbu v nasledovnom rozsahu:

Endovaskulárna liečba
:
 • akútnej ischemickej mozgovej príhody technikou tzv. stenttrombektómie
 • výdutí mozgových tepien
 • masívnej a submasívnej pľúcnej embolizácie pomocou ultrazvukom akcelerovanej trombolýzy
 • rezistentnej hypertenzie technikou renálnej denervácie
 • periférneho arteriálneho obliterujúceho ochorenia dolných končatín v štádiu klaudikácií aj kritickej končatinovej ischémie, vrátane rekanalizácií chronických totálnych oklúzií
 • cerebrovaskulárnej insuficiencie implantáciou stentov do extra- aj intrakraniálneho karotického riečiska s použitím emboloprotekcie
 • vertebrobazilárnej insuficiencie imlantáciou stentov do vertebrobazilárneho riečiska ako aj endovaskulárna liečba subclavian steal syndrómu
 • renovaskulárnej hypertenzie  a ischemickej nefropatie pomocou PTA a implantácie stentov do renálnych artérií
 • abdominálnej angíny pri postihnutí viscerálnych tepien
 • AV dialyzačných fistúl
 • tepenných výdutí a cievnych malformácií pomocou perkutánnej embolizačnej liečby
 • akútnej končatinovej ischémie pomocou metód tzv. perkutánnej  mechanickej  trombektómie a trombolýzy
 • extenzívnej akútnej hlbokej žilovej trombózy
 • ochorení hrudnej a brušnej aorty pomocou implantácie aortálnych stentgraftov

Popis:
Katetrizačná sála sa nachádza na prízemí v tesnej blízkosti pracovísk intervenčnej kardiológie a arytmológie.
Ambulancia angiológie je umiestnená v ambulantnej časti na prízemí hlavnej budovy a ordinačné hodiny sú:
Pondelok, Streda, Piatok od 9:00 do 14:00.
Sonografické vyšetrenia sa vykonávajú denne od 12:00 do 14:00

Kontakty:
Meno a priezviskofunkcia telefóne-mail
MUDr. Vozár Matej, MPH
primár oddelenia048/4333 671
Mgr. Rajcsányiová Alena vedúca sestra oddelenia048/4333 988
katetrizačná sála048/4333 525
CT pracovisko048/4333 543


Angiologická ambulancia
Meno a priezviskofunkcia telefóne-mail
MUDr. Kmeťková Katarínalekár048/4333 442

MUDr. Striežová Ivanalekár048/4333 442

otvorenie200x150_1.png otvorenie200x150_1.png


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.