Prednášky - Prvý stredoslovenský kardiologický deň (4.6.2010)


Sekcia lekárov :

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v číslach
MUDr. Peter Mečiar
generálny riaditeľ

Intervenčná liečba akútneho infarktu typu STEMI v geografických podmienkach stredného Slovenska
MUDr. Martin Hudec
Oddelenie koronárnej jednotky

Antitrombotická liečba pri akútnych koronárnych syndrómoch  
MUDr. Roman Margóczy
Oddelenie koronárnej jednotky

Disekujúca aneuryzma aorty

MUDr. Eugen Kováč, MUDr. Pavol Kmeč, MUDr. Peter Kapusta
Oddelenie funkčnej diagnostiky

Bakteriálna endokarditída, každodenná realita kardiochirurgie

MUDr. Radoslav Zacharovský
Oddelenie kardiochirurgie

Endovaskulárny manažment akútneho vaskulárneho trombu pri akútnej ischémii dolnej končatiny

MUDr. Matej Vozár
Oddelenie rádiológie

Úskalia resynchronizačnej liečby srdcového zlyhania

MUDr. Gabriela Kaliská CSC.
Oddelenie arytmií

Úskalia primárnej prevencie náhlej kardiálnej smrti

MUDr. Adrian Bystriansky
Oddelenie arytmií

Ablačná liečba arytmií v prostredí chronického srdcového zlyhania

MUDr. Martin Škamla
Oddelenie arytmií

Karotický stenting u pacientov pred neodkladným kardiochirurgickým výkonom

MUDr. Katarína Kmeťková
Oddelenie kardiológie

Cerebrálna oximetria v kardiochirurgii

MUDr. Zdenko Valuh
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Delirantné stavy u kardiochirurgického pacienta

MUDr. Ivan Sekerka
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Sekcia sestier :

Vývoj kardiochirurgickej operatívy z pohľadu operačnej sestry
Anna Patrášová, Olga Maříková
Pracovisko operačných sál

Špecifiká práce sestry pri mimotelovom obehu

Martina Piliarová
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Katétrová ablácia z pohľadu sestry

Martina Chovancová
Pracovisko elektrofyziológie a kardiostimulácie

Predoperačná a pooperačná starostlivosť u kardiochirurgických pacientov

Jana Bejticová, Mária Víglaská
Oddelenie kardiochirurgie

Cerebrálna oxymetria pri kardiochirurgických operáciách

Jana Kurjatková
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Život pacienta s kardiostimulátorom. Môže ho sestra zmeniť ?

Martina Juhásová
Pracovisko elektrofyziológie a kardiostimulácie

Edukácia pacientov pred a po angiografii a PVI

Alena Rajcsányiová
Oddelenie rádiológie


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.