Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv


SÚSCCH a. s. ako povinná osoba zverejňuje faktúry, objednávky a zmluvy na základe zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. SÚSCCH a. s. zverejňuje údaje objednávok a faktúr na tomto webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami podľa zákona č. 211/2000 Z.z., konkrétne § 5a odsek 4, SÚSCCH a. s. ako povinná osoba zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv , ktorý vedie Úrad vlády SR.

Faktúry
zaúčtované v roku : 2021

  Objednávky
  vyhotovené v roku : 2021

   ZmluvyCentrálny register zmlúv
    Archív :

    Faktúry doručené v roku :

    20112012201320142015
    20162017201820192020
    Objednávky
    vyhotovené v roku :

    20112012201320142015
    20162017201820192020


    Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.