Novinka:
(Kategória: )
Zaslal minarm
Štvrtok 06 máj 2021 - 12:19:32
AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ K VSTUPU PACIENTA DO STREDOSLOVENSKÉHO ÚSTAVU SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, a.s.
Účinné od 23.04.2021
I. Pre vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti – tzv. ambulantní pacienti sa nevyžaduje výsledok antigénového, resp. RT – PCR testu. To isté platí pre sprevádzajúcu osobu. Pacienti pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia vypíšu tzv: „Čestné vyhlásenie pacienta“.
II. Pre vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom hospitalizácie sa vyžaduje negatívny výsledok RT – PCR testu, nie staršieho ako 72 hodín od vykonania steru. V prípade, že sa výsledkom nebudú z akýchkoľvek dôvodov vedieť preukázať, bude im vykonaný tzv. rýchly PCR test.
III. Pre vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti ktorá:
- je zaočkovaná 2. dávkou PFIZER, MODERNA a uplynulo odvtedy 14 dní
ALEBO
- je zaočkovaná 1. dávkou Astra Zeneca a uplynulo od očkovania uplynulo aspoň 4 týždne
ALEBO
- prekonala COVID a bola v posledných 180 dňoch zaočkovaná 1. dávkou hociktorej z uvedených vakcín a zároveň, od očkovania uplynulo 14 dní
ALEBO
- prekonala v posledných 180 dňoch ochorenie COVID a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní, sa nevyžaduje antigénový, resp. RT – PCR test. Pacienti pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia vypíšu tzv: „Čestné vyhlásenie pacienta“.
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „SÚSCCH, a.s.“) na základe vydaného „Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 14.5.2021“ vydáva toto usmernenie NÁVŠTEVY PACIENTOV HOSPITALIZOVANÝCH V SÚSCCH, a.s. S účinnosťou od 18.05. 2021 sa povoľujú návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v SÚSCCH, a.s. za dodržania dole uvedených podmienok. 1. Návšteva pacienta v rovnakom čase je povolená maximálne dvom osobám so súhlasom primára oddelenia alebo službukonajúceho lekára oddelenia v súlade s vydaným „Opatrením ÚVZ SR...“. 2. Povinnosťou návštev je prísne dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia zariadenia (rúško, dezinfekcia rúk). 3. Platí výnimka: - u pacientov v terminálnom štádiu (duchovná podpora, príbuzní pacienta). 4. Službukonajúci personál zabezpečí evidenciu osôb navštevujúcich pacienta (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania). 5. Návšteva sa povoľuje osobám ktorá: - je zaočkovaná 2.dávkou Pfizer, Moderna a uplynulo viac ako 14 dní, - je zaočkovaná 1.dávkou Astra Zeneca a uplynulo viac ako 4 týždne, - prekonala ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, - prekonala COVID-19 a bola zaočkovaná 1.dávkou ľubovoľnej vakcíny – a je viac ako 14 dní po očkovaní, Má negatívny test na COVID-19: - RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72hod., - Ag test nie starší ako 24hod., - osobám chorým alebo s klinickými príznakmi respiračného ochorenia (zvýšená TT, kašeľ, dýchavičnosť) sa návšteva nepovoľuje. NÁVŠTEVNÉ HODINY: pondelok až piatok: od 15,00 h. - do 17,00 h. sobota - nedeľa (sviatok): od 13,00 h. - do 16,00 h. Čas povolený na návštevu jedného pacienta je v trvaní 20 minút. Osoby, ktoré navštevujú pacientov v SÚSCCH, a.s. sú povinné dodržiavať vyššie uvedené usmernenia. MUDr. Juraj FRAJT, MPH MUDr. Matej Vozár, MPH predseda predstavenstva, v.r. podpredseda predstavenstva, v.r.Táto novinka je od SÚSCCH a.s.,
( http://old.suscch.eu/news.php?extend.86 )